Criteris per a l’avaluació

Sense cap mena de dubte, l’avaluació condiciona absolutament tot el que es fa a l’aula i, sobretot, tot el que aprèn l’alumnat. Conscients d’aquesta màxima, s’ha procurat que l’avalua­ció proposada en aquest projecte s’ajusti al màxim a les exigències del currículum.

En primer lloc, hem de ser conscients que els criteris d’avaluació de cada curs es concreten en el currículum, per la qual cosa els presentem com a criteris generals per a cada curs. Tanmateix, sovint aquests criteris són massa genèrics per poder ser observats en activitats d’aula o en evidències d’ava­luació sense una adaptació prèvia. Els criteris d’avaluació de cada una de les unitats didàctiques supo­sen aquest esforç de concreció a la realitat.

El projecte treballa amb la hipòtesi que l’avaluació sumativa i l’avaluació formativa dels aprenentatges es poden integrar en les unitats didàctiques i poden conviure en els mateixos instruments d’avaluació i en les mateixes evidències d’avaluació recollides. En l’avaluació sempre observem una realització dels alumnes per tal d’analitzar-la, amb l’ajut dels criteris d’avaluació, i emetre un judici. L’avaluació sumativa utilitzarà aquest judici per indicar l’estadi de desenvolupament de l’alumne o de l’alumna i per certificar-lo amb una qualificació. L’avaluació formativa utilitzarà aquest judici per retroalimentar el procés d’aprenentatge de l’alumnat, donar-li noves eines per millorar i contribuir al seu progrés. Enteses així, un mateix exercici podrà determinar una qualificació i, a la vegada, podrà servir al professorat per proposar noves activitats a l’alumnat i fer-li entendre cap a on ha de caminar. Tenint presents aquests conceptes, el Projecte Eines presenta aquesta mena de decisions:

a)         Una selecció precisa i reduïda de criteris d’avaluació en cada unitat didàctica, de manera que s’hi pugui centrar l’atenció de l’alumnat i del professorat. Cada unitat didàctica té entre 5 i 8 criteris centrals d’avaluació.

b)         Una reivindicació de l’avaluació inicial a través de les activitats d’anticipació. La voluntat d’aques­tes activitats no és només posar de manifest què sap l’alumnat, sinó, sobretot, mobilitzar-ho.

c)         Una reivindicació de la transmissió dels criteris d’avaluació a l’alumnat per tal que se’ls apropiï. Les rúbriques d’avaluació en són l’exemple principal.

d)         Una reivindicació del procés d’aprenentatge. Les unitats didàctiques perfilen un camí que per­metrà al docent observar com s’ha recorregut i actuar en conseqüència. El curs també s’entén com un procés, fet que es remarca en els portafolis i que es pot accentuar si el centre disposa d’un espai per endreçar totes les produccions de l’alumnat (bloc, moodle, espai digital…).

e)         La situació de l’activitat de síntesi com a pal de paller de l’avaluació de cada unitat, per tal de fomentar el desenvolupament de la competència comunicativa. L’activitat de síntesi de l’última unitat de cada curs procura recollir el màxim d’objectius per facilitar una avaluació global del curs.

f)          La proposta d’activitats d’avaluació dels sabers presentats en cada moment amb els instruments que el professorat consideri oportuns, com són ara els exàmens, duts a terme en moments ben justificats del procés d’ensenyament-aprenentatge i de manera no abusiva, tant pel que fa al nombre com als sabers i sabers fer, sobretot, que mobilitzen, que han de ser pocs, ben triats i acordats amb el procés que s’ha dut a terme. Els exàmens no han de tenir com a objectiu la reproducció de sabers descontextualitzats, sinó que han de permetre a l’alumne que posi de manifest la seva capacitat de manejar determinats sabers en situacions diferents de les proposades en les unitats i, alhora, han d’aportar al professorat coneixement de l’assoliment per part dels alumnes d’aquells sabers que, per la raó que sigui, no s’evidenciïn en les altres activitats de la unitat.

Tots aquests elements han de proporcionar al professorat prou evidències per portar a terme d’una manera efectiva tant la funció formativa com la funció sumativa de l’avaluació. Correspondrà a cada departament ponderar el seu valor en la qualificació.

Coordinadors del projecte

Joan Busquets

Joan Marc Ramos

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: