Integració de les competències bàsiques

Philippe Jonnaert (2002) exposa que la noció de competència fa referència a «un conjunts d’ele­ments (sabers, sabers fer, sabers ser) que un individu pot mobilitzar per enfrontar-se a una situació amb èxit». Queda clar, per tant, que només té sentit treballar les competències des de les àrees (on es desenvolupen els sabers, els sabers fer i els sabers ser), per la qual cosa el fil conductor de la nostra programació són els continguts que el currículum marca per a cada curs de l’Educació Secundària.

Una lectura atenta dels objectius i dels continguts del currículum ens fa adonar que estan redactats en format competencial, és a dir que integren en la seva redacció el desenvolupament de les competències. La manera de disposar i treballar aquests continguts facilita el progrés competencial de l’alumnat. Abans de concretar una mica més el treball sobre cada competència, volem posar de manifest que l’estructuració del manual en unitats didàctiques com les que presentem és l’eina que ens facilita un treball orientat a l’acció i la mobilització de sabers per part de l’alumnat.

Des d’aquesta sintonia entre competències i continguts, som conscients que una bona orientació didàctica per part dels docents incideix en les competències bàsiques dels alumnes. De fet, és ben sabut que en una bona unitat didàctica (i en una bona sessió) s’activen la majoria de competències. En cada unitat didàctica hem procurat sintetitzar la manera com proposem que es desen­volupin algunes de les competències bàsiques. Ara, en aquesta presentació, en farem una jus­tificació genèrica.

La competència comunicativa és, sense cap mena de dubte, l’objectiu principal del professorat de llengua. Dins d’aquesta gran competència, cal concretar que escoltar, llegir, escriure, parlar i re­flexionar són les habilitats que s’hauran de treballar de manera coordinada. Al costat d’aquestes habilitats, la competència comunicativa exigeix un desenvolupament progressiu però eficaç de la competència metalingüística, sense la qual l’alumnat no podrà avançar en els seus aprenentatges. Les unitats didàctiques que trobareu en aquest material exigeixen que l’alumnat enriqueixi les seves actu­acions lingüístiques amb tot allò que s’ha treballat al llarg de la unitat, de manera que es relacionen els continguts lingüístics amb les necessitats d’ús.

La competència artística i cultural es relaciona de manera directa amb els continguts que apareixen en la dimensió literària. La sensibilització de l’alumnat amb el fet literari suposa un dels reptes principals en l’Educació Secundària. Hi hem volgut contribuir a través de vies diferents:

a)         Des de la perspectiva de l’experiència literària, des de la lectura, des de la creació i, també, la re­creació.

b)         Tot eixamplant contínuament els referents culturals dels lectors amb un teixit de referències prou dens, que ajudi l’alumnat a entendre les múltiples dimensions de l’art i de la cultura.

c)         La incorporació de textos d’orígens culturals diversos, la relació entre aquests textos i, quan calgui, amb altres formes d’expressió com són la pintura, el cinema, l’escultura…

En definitiva, cal fer entendre a l’alumnat que desenvolupar aquesta competència artística i cultural implica enriquir-se contínuament i aprendre a establir connexions productives entre els referents de què disposa.

Al costat d’aquestes dues competències, les unitats didàctiques cerquen el desenvolupament eficaç d’aquelles competències bàsiques que no tenen una àrea concreta que es responsabilitzi del seu desenvolupament.

La que ens sembla més transcendent és la competència d’aprendre a aprendre. El model d’unitat didàctica que presentem està orientat de manera específica a potenciar l’apropiació de l’alumnat dels coneixements d’una manera reflexiva i significativa. Cada unitat comença amb la secció Anticipem-nos-hi!, que no sols cerca activar els coneixements previs, també facilita l’estructuració inicial d’aquests coneixements a partir d’activitats diverses. La unitat suposa un progressiu enriquiment d’aquests coneixements, primer des de la descoberta de textos, després des de la seva descripció i finalment des de la seva anàlisi. Les unitats culminen amb activitats de síntesi que obliguen l’alumnat a mobilitzar tot allò que ha après. Aquestes activitats s’acompanyen de bases d’orientació que ajuden a desenvo­lupar-se, d’activitats de densificació i millora dels textos, i d’instruments d’autoavaluació i de coavaluació destinats a reflexionar sobre les produccions.

També hem tingut especialment en compte el tractament de la informació i la competència digital. Hi ha algunes unitats orientades específicament al tractament de la informació, però en totes es procura que la informació que es dóna sigui posteriorment utilitzada amb sentit. Pel que fa a la competència digital, hem procurat ser curosos amb els diversos ritmes d’implantació de les noves tecnologies als centres i als cursos. Seguint l’esperit de convivència que hem esmentat més amunt, el projecte dóna la possibilitat al professorat de triar en cada moment les activitats digitals que siguin més adequades al seu context, sense obligar-lo a fer passos inadequats. El projecte obre finestres però no obliga ningú a saltar al buit, ja que es pot seguir amb un ús racional de les TIC. A més, en cap moment no es potencia un ús abusiu ni desenfrenat de les tecnologies, sinó que són concebudes com una eina que, en ser utilitzada, aporta un valor afegit.

Es fomenta la competència d’autonomia i iniciativa personal a través de diverses decisions. D’una banda, amb un conjunt d’activitats obertes que l’alumnat haurà de resoldre seguint els seus criteris. D’altra banda, potenciant la idea que l’alumnat és qui treballa i avalua moltes de les seves activitats, amb l’ajut d’un professor o professora que l’orienta i l’ajuda en el moment de prendre deci­sions. Finalment, amb unes activitats de síntesi exigents, que l’obliguen a pensar i a actuar de manera autònoma o en grup, i a responsabilitzar-se de la seva feina. El paper dels portafolis incideix de ma­nera notòria en el desenvolupament d’aquesta competència.

Fomentar la competència social i ciutadana forma part de l’essència de l’acte docent. Es fa difícil pensar una aula on el professor o la professora no la fomenti contínuament. De totes maneres, des del projecte hem volgut remarcar aspectes que l’afavoreixen de manera notòria: el treball en grup, el desenvolupament de les habilitats relatives a la llengua oral, la importància de la coavaluació com a eina d’aprenentatge o la selecció de textos i activitats que centrin l’atenció en el paper de l’individu dins de la societat.

La competència en el coneixement i la interacció amb el món físic sol associar-se a altres àrees del saber, però resulta imprescindible en l’àrea de llengua per al desenvolupament d’una habilitat tan central com és la comprensió lectora. Els textos no s’entenen en abstracte, sinó que es comprenen quan es poden relacionar amb els sabers previs i les experiències del lector. Conèixer, saber sobre el tema d’un text, és el requisit imprescindible per a la seva comprensió. Si bona part dels textos amb què es troba l’alumnat parlen del món que l’envolta, saber cada cop més com és aquest món és l’eina bàsica per a la comprensió. En aquesta línia de pensament, en el projecte es potencien les activitats de comprensió oral i lectora que demanen al lector anar més enllà del text, relacionar-lo amb el món que l’envolta. En justa correspondència, l’expressió oral i escrita no és una capacitat abs­tracta, sinó que exigeix uns continguts que, molt sovint, emergeixen del món que envolta l’alumnat.

Finalment, ens queda la competència matemàtica, aquella que ben sovint és més difícil de relacionar amb la nostra àrea. No s’ha procurat forçar en cap cas la seva presència en les unitats, però s’hi ha incorporat sempre que ha estat possible amb dades numèriques, gràfics, estadístiques, etc., espe­cialment útils en els continguts de la dimensió plurilingüe i intercultural.

Coordinadors del projecte

Joan Busquets

Joan Marc Ramos

Anuncis

Una resposta to “Integració de les competències bàsiques”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Integració de les competències bàsiques en la programació d’aula « Projecte Eines - Novembre 29, 2012

    […] Integració de les competències bàsiques en la programació d’aula […]

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: