Tag Archives: castellnoue edicions

Com treballem les competències de l’àmbit lingüístic?

6 febr.

Aquest mes de gener, el Departament d’Ensenyament ha publicat un conjunt de llibrets centrats en la identificació i el desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic i matemàtic, en sengles volums per a l’Educació Primària i Secundària. La consellera Irene Rigau presenta els documents amb un objectiu clar: «una ofensiva de país a favor de l’èxit escolar».

El tema de les competències presenta tants matisos que sovint quedem desorientats per la mateixa terminologia. Així doncs, a vegades aquestes s’identifiquen amb les proves de competències bàsiques que es fan en diversos cursos de l’Educació Primària i Secundària, fet pel qual es generen certes reticències en els claustres. No entrarem aquí en el caràcter competencial d’aquestes proves, en alguns casos qüestionable, sinó que destacarem que l’enfocament competencial suposa molt més que superar una avaluació externa.

En la Guia didàctica del Projecte Eines hem explicat de manera detallada quin pot ser el desenvolupament de cada una de les vuit competències bàsiques a partir del treball amb els nostres llibres de text. A més a més, cada una de les unitats didàctiques identifica aquells components de cada competència que poden ser treballats amb més intensitat. En l’arrel d’aquest treball de definició, hi ha dues premisses fonamentals que articulen el nostre pensament didàctic:

a. No treballem per competències, sinó que desenvolupem les competències (i no només les bàsiques) a través dels continguts propis de la nostra àrea.

b. El desenvolupament de qualsevol competència reclama l’adquisició d’unes rutines de treball i d’unes rutines de pensament que depassen l’abast d’una activitat, d’una unitat didàctica i, possiblement, d’un curs escolar.

L’observació dels nostres materials mostra la insistència en aquestes rutines de lectura atenta, interpretativa, reflexiva;  d’escriptura i de reescriptura; de reflexió gramatical; de diàleg a l’aula com a mitjà de construcció de coneixement…

L’aportació del Departament d’Educació ens sembla prou coincident amb aquestes idees, ja que camina en el sentit de concretar competències, establir-ne els nivells de consecució, apuntar-ne els continguts clau o situar l’avaluació competencial en el centre de l’acció educativa. Hi trobem a faltar, tanmateix, els exemples concrets d’activitats, d’actuacions dels alumnes, que ens puguin orientar amb claredat sobre com treballem les competències lingüístiques. Dedicarem un seguit d’apunts a assenyalar diverses activitats i unitats didàctiques del Projecte Eines que exemplifiquen de manera evident allò que teoritza aquest document, a fi que el professorat pugui observar la relació entre la teoria de les competències i les pràctiques possibles de l’aula.

Joan Marc Ramos

Anuncis