Tag Archives: gènere textual

El gènere textual: útil didàctic per entendre com estan escrits els textos

12 jul.

Competència 2: Reconèixer el tipus de text, l’estructura i el seu format, interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l.  Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic

“No s’aprèn l’escriptura en abstracte, sinó en funció del sentit dels textos produïts i del sentit que s’hi pugui trobar en les situacions comunicatives.”

Dolz, Gagnon i Ribera. Producció escrita i dificultats d’aprenentatge, Graó, Barcelona 2013.

Hem volgut començar aquest apunt centrat en la segona de les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic amb aquesta referència a un llibre acabat de publicar que ens sembla una lectura excel·lent per entendre la filosofia del Projecte Eines i, paral·lelament, entendre què significa aquesta segona competència bàsica. Els treballs de Joaquim Dolz i el seu equip van servir per idear l’estructura dels nostres materials didàctics, i ara disposem de tota aquesta argumentació publicada en llengua catalana en un llibret breu i intens, amb totes les referències bibliogràfiques necessàries per a aquells que vulguin aprofundir en els temes que tracta.

Una de les idees força de la nostra didàctica és que els textos no es comprenen ni s’escriuen en abstracte, sinó que la seva comprensió o la seva escriptura implica entendre el context on s’han produït i, en conseqüència, com s’han produït. Aquest com és el que situa el gènere textual en el centre de l’acció didàctica, perquè permet observar tots els elements lingüístics i no lingüístics que hi ha en joc per entendre el text o, si s’escau, per produir-lo.

Fixem-nos que, per tant, aquí se situa un dels reptes principals del professor de llengua: relacionar els coneixements sobre el sistema lingüístic (ortografia, lèxic, morfologia, gramàtica, gramàtica textual…) amb el seu ús en textos autèntics. És justament el que demana el document de la Generalitat en relació amb aquesta segona competència bàsica:

– els alumnes han de distingir els diversos formats del text;

– els alumnes han de reconèixer el tipus de lèxic adequat en cada context i augmentar el seu cabal lèxic (fixeu-vos en la importància de les preguntes sobre lèxic en les proves de competències);

– els alumnes han d’entendre les característiques morfosintàctiques dels textos (cada cop són més freqüents les activitats centrades en connectors, anàfores, reconeixement d’antecedents, identificació de les relacions entre diverses formes verbals…).

p137_07_CATALA_2ESO

En aquest sentit, es reclama una metodologia que se centri en l’observació de diversos textos relacionats i un seguit d’activitats encaminades al reconeixement dels seus elements amb la finalitat de fer reflexionar l’alumnat sobre les estructures amb què s’han elaborat els textos. És el mateix que ens diuen Dolz et al. en el seu llibre: “El dispositiu de les seqüències didàctiques mostra interès perquè, d’una banda, se centra en la situació comunicativa i perquè respecta les convencions d’un gènere particular, i, de l’altra, perquè es preocupa d’organitzar i articular diverses activitats escolars amb la finalitat de superar les dificultats dels alumnes”.

El repte que va abordar l’equip d’autors d’Eines va ser justament escatir quins elements lingüístics podien ser tractats en el treball de cada gènere textual. En paraules de Dolz et al. : “En cada seqüència es desenvolupa una sèrie de tallers de treball en funció de la dificultat seleccionada”. En el Projecte Eines, aquests tallers es van situar en la secció “Ús de la llengua”, on es treballen quatre o cinc aspectes centrals del gènere textual que cohesiona cada unitat didàctica. Evidentment, el professorat és molt lliure d’afegir, treure o modificar aquests aspectes centrals en funció del context, perquè el que els autors oferim és, al capdavall, una tria possible fruit de la nostra anàlisi i experiència.

Haurà observat el lector atent que no aportem exemples concrets d’aquesta competència bàsica, però segur que ja s’haurà adonat que els trobarà en cada una de les seccions “Ús de la llengua” del Projecte Eines. Simplement, analitzant l’índex de cada un dels llibres podrà fer-se una idea de com proposem que es treballi el desenvolupament d’aquesta segona competència.

Us desitgem un bon descans després d’aquest curs ple d’exigència.

Joan Marc Ramos

Anuncis